Vršimo uslugu Periodičnih preventivnih pregleda objekata sa aspekta zaštite od požara, kao i pregled i kontrolno merenje gromobranskih instalacija.

Zakonski okviri, preciznije član 2 Zakona o zaštiti od požara, nalaže Sistem zaštite od požara, koji obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

Iz ove oblasti nudimo vam profesionalnu i stručnu uslugu pregleda vaših industrijskih ili stambenih objekata, kao i kontrolu, servisiranja i zamenu vaših protivpožarnih sistema, a sve to u zakonski propisanim rokovima. Bilo da vršimo pregled sistema za automatsku detekciju i dojavu požara, sistema za gašenje požara raspršenom parom ili hidrantske mreže, protivpožarnih aparata ili sistema za detekciju ugljen monoksida, naš tim će vam biti na raspolaganju u vreme kada to vama najviše odgovara.

Na osnovu Zakona zaštite od požara i pravilnika za stabilne instalacije za dojavu požara vršimo i periodični pregled protivpožarnih centrala, proveru jonizacionih, optičkih i termodiferencijalnih javljača požara, kao i svetlosne i zvučne signalizacije.

Kako se u poslednje vreme gotovo uvek navodi da su najčešći uzrok požara neispravne instalacije, nameće se zaključak da je potrebna njihova redovna kontrola. Zakonski propisi nalažu da se električne instalacije moraju proveravati nakon izvođenja radova, nakon promena na elekričnoj instalaciji, ali i periodično od strane ovlašćenih i stručnih lica. Upravo naši stručno osposobljeni timovi će po vašem pozivu obaviti sva neophodna merenja iz ove oblasti, bilo da su u pitanju merenje i ispitivanje otpora izolacija ili pregled merenja i ispitivanja neprekidnosti zaštitnog provodnika, kao i otpora uzemljenja.
Zakon zaštite od požara i tehničke normative za zaštitu od atmosferskog pražnjenja nalažu periodično vršenje pregleda i merenja na gromobranskoj instalaciji.

Ovakav preventivni pregled podrazumeva kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije i merenja otpornosti uzemljivača. Ovakvi pregledi su obavezni i vrše se periodično:

• redovna kontrola na 2 godine – kod nivoa zaštite 1
• redovna kontrola na 4 godine – kod nivoa zaštite 2
• redovna kontrola na 6 godine – kod nivoa zaštite 3